Privacyverklaring

 Privacyverklaring Praktijk Blauwkapelseweg© 

Als u bij ons onder behandeling komt deelt u persoonlijke gegevens met ons, dat is noodzakelijk en onvermijdelijk. Vanuit ons beroepsgeheim en onze beroepsethiek gaan wij zeer vertrouwelijk om met de door u aan ons toevertrouwde gegevens. Dit is voor ons en ook voor u heel vanzelfsprekend en altijd al zo. Daar verandert met de ingang van 25 mei 2018 (toepassing van de AVG) niets aan. Nieuw is de expliciete uitwisseling die wij hierover met u hebben en als onderdeel daarvan deze privacyverklaring. 

De gegevens die wij aan u vragen, bij de start en gedurende de behandeling van uw zorgvraag, zijn globaal onder te verdelen in gegevens voor administratieve verwerking (zoals het maken van afspraken en de financiële afwikkeling) en gegevens voor de medische behandeling (namelijk die aangaande uw gezondheid). 

Deze gegevens bewaren wij achter slot en grendel. Voor zover op papier in een afgesloten archiefruimte en digitaal achter gebruikersnamen en wachtwoorden. 

Voor het declaratieproces delen wij administratieve gegevens met uw ziektekostenverzekeraar. Dit gebeurt via beveiligde gegevensoverdracht. Hierbij gaat het om adresgegevens, geboortedatum, BSN, behandeldata. 

Voor een aantal verzekeraars zijn wij verplicht verzekerden een klanttevredenheidsonderzoek toe te laten sturen door een onafhankelijke organisatie (Qualizorg). Hiervoor vragen wij uw e-mailadres tegelijk met de toestemming dit te laten gebruiken voor het toesturen van de vragenlijst. 

Tijdens de intake en behandeling verzamelen wij uiteenlopende gegevens aangaande uw gezondheid voor het stellen van een diagnose en het volgen van het beloop van de behandeling. 

Soms hebben wij contact over uw behandeling met b.v. uw huisarts of verwijzend specialist, dit verloopt in een persoonlijk contact (telefoon) of via een beveiligde mail verbinding, natuurlijk met uw medeweten en toestemming. 

U heeft een aantal rechten ten aanzien van de gegevens die wij van u hebben: recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit. De eerste twee spreken voor zich. Het recht op verwijdering staat op gespannen voet met onze wettelijke plicht uw medische gegevens minimaal 15 jaar te bewaren, een termijn die is vastgesteld met het oog op een zorgvuldige omgang met uw gezondheid. Om gegevens van u te laten verwijderen uit onze dossiers, moet u een schriftelijk verzoek bij ons doen. Vervolgens zullen wij overleggen met een ter zake (juridisch) deskundige om uw vraag te kunnen beantwoorden, waarbij wij op zoek gaan naar een voor alle partijen bevredigende oplossing. 

Dataportabiliteit houdt in dat u de door u aangeleverde gegevens zoals een verwijzing, kunt meenemen naar elders. Dit geldt niet ten aanzien van de door ons gemaakte gegevens zoals het klinisch redeneren om tot een diagnose te komen, de diagnose, meetgegevens en behandel journaal. Overdracht naar een andere behandelaar vindt plaats via een overdrachtsrapport. 

Voor vragen over ons privacy beleid en deze verklaring kunt contact opnemen met een van ons, Moniek van Slagmaat is het centrale aanspreekpunt over privacy aangelegenheden. 

Max Borg, Anne van Camp, Moniek van Slagmaat en Marcia van Veldhoven, 

Praktijk Blauwkapelseweg, Gildstraat 2, 3572 EN Utrecht, 030-2712373, www.praktijkblauwkapelseweg.nl , info@praktijkblauwkapelseweg.nl